NIEZALEŻNI
FINANSOWO

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne?

Szukając możliwości inwestycyjnych, na pewno wśród różnych opcji trafimy na fundusze inwestycyjne. Mogą one wydawać się kuszącą propozycją, zwłaszcza dla początkujących inwestorów. W odróżnieniu do samodzielnego inwestowania w przypadku funduszy, naszymi pieniędzmi zarządzają przecież specjaliści. Ale czy na pewno fundusze inwestycyjne dają gwarancję zysku? Czy są opłacalne? O tym jak inwestować w fundusze inwestycyjne, tak aby zmniejszyć ryzyko poniesienia strat dowiesz się z poniższego tekstu.

Może zainteresuje Cię też:

Kryptowaluty – przewodnik dla początkujących inwestorów

Jak zacząć inwestować w NFT i jak przygotować się na ryzyko?

Inwestowanie w surowce i metale szlachetne – kiedy to się opłaca?

Jak zacząć inwestować w Obligacje Skarbu Państwa?

Spis treści

Jak działają fundusze inwestycyjne?

Aby zrozumieć jak działają fundusze inwestycyjne, należy zadać sobie pytanie co to w ogóle jest fundusz inwestycyjny?

Mówiąc najprościej, jest to zbiorowa forma inwestowania, dzięki której każdy, nie tylko grube ryby, może zainwestować pieniądze w aktywa dawniej niedostępne dla mniejszych graczy. Można powiedzieć, że fundusz inwestycyjny jest to jeden wspólny portfel inwestycyjny, do którego dorzucają się tysiące osób.

Portfelem tym zarządza właściciel funduszu – inwestując w fundusz nabywamy bowiem jednostki uczestnictwa, nie mamy zaś pełnej decyzyjności w kwestii aktywów, w które będą inwestowane nasze pieniądze, a możemy wybrać fundusz specjalizujący się w kategorii danych instrumentów finansowych.

Jeżeli zainwestujemy w fundusz akcyjny, zarządca będzie inwestował wspólne środki w najlepiej prosperujące jego zdaniem akcje giełdowe. W przypadku funduszy dłużnych będą to inwestycje w obligacje bądź bony skarbowe. Wyróżniamy także fundusze inwestycyjne gotówkowe, a także fundusze mieszane, w których znajdziemy różnego rodzaju aktywa.

Lokowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych jest więc wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie dysponują dużą ilością gotówki, ale także nie mają czasu lub nerwów na śledzenie notowań giełdowych i wolą zaufać doświadczonemu analitykowi, który pokieruje inwestycją.

W przypadku lokowania pieniędzy w funduszach inwestycyjnych, samodzielnie decydujemy kiedy chcemy wycofać środki. Dlatego w przypadku funduszy takich jak fundusze akcyjne, nie możemy całkowicie wyłączyć się z rynku; możemy przegapić wtedy moment, na wyprowadzenie pieniędzy z zyskiem.

Typy funduszy inwestycyjnych

Inwestowanie w fundusze daje nam komfort wyboru kategorii aktywów, w których zarządca funduszu będzie lokował nasz kapitał. Dysponujemy typami funduszy o różnym poziomie ryzyka, dzięki czemu otrzymujemy możliwość utworzenia szeroko zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

W tym kontekście ważnym dla nas podziałem typów funduszy jest kryterium polityki lokacyjnej, określające w co dany fundusz może inwestować środki. Wśród wielu kategorii, znajdziemy najbardziej popularne typy funduszy.

Fundusze akcji

Fundusze akcji inwestują w papiery wartościowe na poziomie akcji i udziałów. Dodatkowo fundusze te dzielą się na sektorowe, fundusze uniwersalne oraz fundusze małych i średnich przedsiębiorstw. Wyróżniamy wśród nich także fundusze rynku krajowego jak i rynków zagranicznych.

Fundusze dłużne

Sa to fundusze inwestycyjne skupiające się na inwestowaniu w dłużne instrumenty finansowe. Znajdziemy tu fundusz obligacji skarbowych, obligacji korporacji, a także fundusze uniwersalne.

Fundusze gotówkowe (pieniężne)

W celu zmniejszenia ryzyka warto rozważyć fundusze gotówkowe, uchodzące za najbezpieczniejszą opcję wśród funduszy inwestycyjnych. Są to fundusze, które lokują środki w aktywa krótkoterminowe rynku pieniężnego. Takimi aktywami mogą być depozyty bankowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne czy listy zastawne.

W tym typie inwestowania nie będziemy liczyć na duże zyski, ponieważ wskazane środki nie podlegają dużym zmianom.

Fundusze mieszane

Fundusze, które zajmują się inwestowaniem w akcje i udziały, dłużne instrumenty finansowe, i w zasadzie we wszystkie inne aktywa wymienione w ofercie. Dodatkowo stosujemy przy nich podział na fundusze z ochroną kapitału, fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu itd.

Fundusze nieruchomości

Fundusze inwestycyjne, które inwestują w nieruchomości. Zysk opiera się na dochodach ze wzrostu wartości rynkowej nieruchomości lub pochodzi z najmu.

Fundusze ETF

Jeśli chcesz zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne, być może obił Ci się o uszy termin funduszy ETF. Na czy polega wyjątkowość funduszy ETF oraz czym ETF różni się od klasycznych funduszy inwestycyjnych?

Fundusze ETF (ang. exchange traded founds) to fundusze notowane na giełdzie. Fakt ten wskazuje na główną różnicę pomiędzy klasycznymi funduszami inwestycyjnymi, a funduszami ETF: aby nabyć jednostki ETF, potrzebny nam będzie rachunek inwestycyjny w domu maklerskim, podczas gdy aby partycypować w zwykłych funduszach inwestycyjnych wystarczy wpłacić środki na rachunek danego funduszu.

Kolejną różnicą wynikającą z obecności ETF na giełdzie, jest możliwość wystawienia zlecenia zakupu bądź sprzedaży podczas godzin operowania giełdy, co przekłada się na znajomość dokładniej ceny aktywów w momencie zlecenia. W przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych wykupu dokonuje się zwykle raz dziennie, w okolicach godziny zamknięcia notowań giełdowych. Przez to nie mamy pewności, czy do końca dnia cena utrzyma się na określonych poziomach.

Podobnie jak w przypadku innych transakcji odbywających się na Giełdzie Papierów Wartościowych, każde zrealizowane zlecenie kupna i sprzedaży w przypadku funduszy ETF będzie obciążone prowizją maklerską. Jednak w przeciwieństwie do aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, ETF-y są zarządzanie pasywnie. Oznacza to, że inwestor nie jest zobowiązany wypłacać zarządcy funduszu tzw. opłaty za zarządzanie oraz innych dodatkowych prowizji. W ogólnym rozrachunku w przypadku funduszy ETF możemy liczyć na niższe koszty obsługi inwestycji niż przy klasycznych funduszach inwestycyjnych.

Jeżeli interesuje Cię inwestowanie w ETF, przeczytaj nasz poradnik „Jak inwestować na Giełdzie?„, w którym krok po kroku objaśniamy w jaki sposób zabrać się za inwestowanie oraz jak wybrać rachunek maklerski dostosowany do Twoich potrzeb.

Na co zwracać uwagę przy wyborze funduszy inwestycyjnych?

Chcąc zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne, staniesz przed dylematem wyboru odpowiedniej oferty. Inwestorzy na pierwszym miejscu wybierają fundusze pod kątem oczekiwanej stopy zwrotu. Jednak decydując się na określony fundusz należy zwrócić uwagę przede wszystkim na 3 rzeczy: koszty obsługi funduszu, poziom ryzyka oraz wskazanie horyzontu czasowego Twojej inwestycji.

Koszty

Chcąc lokować nadwyżki finansowe w funduszach inwestycyjnych, warto wiedzieć w jaki sposób wybrać fundusz, tak aby faktycznie była to opłacalna decyzja. W skład kosztów, które inwestor musi pokryć decydując się na inwestowanie w fundusze wchodzą bowiem nie tylko opłaty manipulacyjne za nabycie lub sprzedaż określonych aktywów, ale przede wszystkim tzw. opłata za zarządzanie funduszem.

Opłaty za zarządzanie generują duże koszty, znacznie pomniejszające wyniki osiągane dzięki inwestowaniu w dany typ aktywów. Z pozoru niewinnie wyglądające kilka %, może przełożyć się na nawet dwukrotne pomniejszenie całości zysku, jaki teoretycznie osiągnęlibyśmy inwestując samodzielnie lub poprzez fundusz ETF.

Poziom ryzyka aktywów

Wybierając odpowiedni dla nas fundusz, należy mieć świadomość poziomu ryzyka na jaki jesteśmy gotowi. Mimo, że aktywami zgromadzonymi w funduszu zarządzają profesjonaliści, inwestowanie zawsze niesie ze sobą ryzyko i nie daje gwarancji sukcesu.

Istnieją jednak aktywa o różnych poziomach ryzyka, dlatego też jeżeli chcemy spać spokojnie nie musimy decydować się na ryzykowne fundusze inwestycyjne skupiające akcje, a w zamian możemy wybrać fundusze dłużne, inwestujące w bezpieczniejsze papiery wartościowe.

Horyzont czasowy (inwestycyjny)

Horyzont inwestycyjny określa na jak długo powinieneś zainwestować swoje środki. Jest on zmienny w zależności od rodzaju instrumentów finansowych oraz aktywów, w które inwestujesz.

W przypadku funduszy powszechnie uważa się, że inwestycje krótkoterminowe, czyli trwające do 1 roku, powinno się lokować w fundusze pieniężne charaktertyzujące się raczej niską zmiennością.

Na przeciwnym końcu skali znajdziemy fundusze akcyjne, które w teorii będą bardziej opłacalne, jeżeli ulokujemy w nich środki na okres co najmniej 5 lat.

Ryzyko przy funduszach

Rozpoczynając swoją inwestycyjną przygodę, nie możesz zapomnieć, że każdy rynek finansowy obciążony jest ryzykiem. Jak wygląda ta kwestia w przypadku funduszy inwestycyjnych? Analogicznie, jak w przypadku każdego z rynków, do którego dany fundusz jest przypisany.

Dla przykładu, inwestując w fundusze akcji, mimo że dokładną alokacją środków zarządzają specjaliści i analitycy, wystawiasz się na typowe ryzyko, z którym mierzyć musi się każdy, kto inwestuje w akcje: potencjał zysków w hossie, z zaznaczeniem że potencjał nie jest jednak równy gwarancji zysku, zaś równolegle kroczy z nim ryzyko strat, zwłaszcza podczas trwania bessy.

Dodatkowo, według naszej subiektywnej opinii, zarządcy funduszy często bywają nastawieni raczej na cele krótkoterminowe. Dzięki tego typu taktyce zachęcają oni potencjalnych klientów przedstawiając im imponujące historyczne stopy zwrotu inwestycji w fundusz.

W przypadku inwestowania w akcje, a tym samym w fundusze akcyjne, naczelnym celem inwestorów powinien być długi horyzont czasowy, ponieważ statystycznie zwiększa on szansę na odniesienie sukcesu. Z tego powodu zarządcy grający na cele krótkoterminowe, obsługujący fundusz zajmujący się inwestycjami długoterminowymi, zwiększają stopień ryzyka inwestycyjnego oraz wystawiają inwestorów na dodatkowe opłaty manipulacyjne związane z częstymi transakcjami.

Zanim zdecydujesz się na nabycie jednostek uczestnictwa w danym funduszu, warto prześledzić dane historyczne dokumentujące jego osiągnięcia, jednak nie należy traktować ich jako pewnika. Dobrze będzie przeanalizować wyniki w oparciu o indeks giełdowy (benchmark), aby mieć gwarancję, że w przeszłości fundusz radził sobie dobrze także w trudniejszych czasach.

W jaki sposób i gdzie "kupuje się" fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne, a raczej jednostki uczestnictwa w danych funduszach możemy kupić w kilku miejscach. Poniżej najpopularniejsze z możliwości.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI)

Jest to instytucja organizująca fundusze inwestycyjne oraz zarządzająca jednostkami uczestnictwa w danych funduszach. Nazwa ta sygnuje jedynie spółki akcyjne zarejestrowane w Polsce, podległe ustawie o funduszach inwestycyjnych, a o tym czy status TFI zostanie przyznany danej firmie, decyduje Komisja Nadzoru Finansowego.

Zazwyczaj TFI posiadają i sprzedają jednostki uczestnictwa we własnych funduszach i często można nabyć je przez stronę internetową odpowiedniego Towarzystwa.

Bank

Duże banki często podłączają pod siebie własne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, dzięki czemu w fundusze można zainwestować bezpośrednio przez bank. Oferta funduszy inwestycyjnych oferowanych przez banki jest indywidualna i w pełni zależna od danego banku – nie kupimy jednostek uczestnictwa należących do konkurencyjnych banków, czy Towarzystw.

Przekłada się to na dość ubogą ofertę funduszy, w jakie możemy zainwestować w banku, jeśli porównać ilość opcji bankowych do możliwości inwestycyjnych w wykwalifikowanym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Inwestując w fundusze przez bank zazwyczaj musimy liczyć się z dość wysokimi opłatami manipulacyjnymi.

Biuro maklerskie

Niektóre biura maklerskie zajmują się sprzedażą jednostek udziałowych w Funduszach Inwestycyjnych należących do podległej im grupy kapitałowej. Tak samo jak w przypadku banków, oferta jest zazwyczaj dość uboga, zaś prowizje i opłaty manipulacyjne mogą pochłonąć sporą część zysku.

Internetowa platforma inwestycyjna

Dla każdego, kto dopiero zaczyna inwestować w fundusze, zakup jednostek uczestnictwa przez dedykowaną platformę inwestycyjną wydaje się być najoptymalniejszym sposobem. Korzystanie z tego typu platformy jest zazwyczaj stosunkowo niedrogie i proste. Dodatkowo platformy skupiają zazwyczaj bardzo szeroką ofertę zarówno funduszy, jak i innych instrumentów finansowych.

Wśród platform na których możesz zacząć inwestować w fundusze znajdziesz takie, na których prowadzenie konta jest bezpłatne, opłaty manipulacyjne zerowe, lub zależne od określonych w umowie warunków zaś całość obsługi odbywa się online, bez konieczności wychodzenia z domu.

Podsumowanie

Inwestowanie w fundusze może wydawać się interesującą opcją dla osób, które dopiero zaczynają lokować pieniądze. Bariera wejścia do funduszy jest niska, a jednostki uczestnictwa, w zależności od funduszu można nabyć już za 100 zł.

Jeżeli chcemy inwestować w fundusze małe kwoty pieniędzy, za to regularnie, dobrze zapoznać się z prospektem informacyjnym i szczegółami oferty. Unikniemy wtedy niemiłych niespodzianek związanych np. z istnieniem wysokich opłat manipulacyjnych.

Mimo, że fundusze inwestycyjne zarządzane są przez specjalistów, to naszą odpowiedzialnością jest trzymanie ręki na pulsie. Jeżeli jesteśmy zadowoleni ze stopy zwrotu przed zakończeniem oszacowanego horyzontu czasowego i nie chcemy wystawiać się na dalsze ryzyko, środki finansowe z funduszu możemy wycofać w dowolnym momencie. W przypadku założenia lokaty faktycznie mamy do czynienia ze zobowiązaniem dotrzymania warunków umowy, jednak nie należy mieszać ze sobą tych 2 różnych inwestycji.

Marek Borkowski
Marek Borkowski

Marek urodził się w 1988 roku w Bydgoszczy. Z wykształcenia jest technikiem weterynarii, jednak od lat nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Postanowił zająć się pracą, która sprawia mu przyjemność oraz przynosi satysfakcjonujące dochody. Od zawsze interesował się programowaniem i nowymi technologiami - postanowił więc działać, wykupił odpowiednie kursy online, które pozwoliły mu postawić pierwsze kroki w tworzeniu stron internetowych i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Obecnie Marek rozwija swoje projekty oraz pracuje jako freelancer, tworząc strony dla klientów.
Marek jest zafascynowany technologią blockchain - nie tylko inwestuje w kryptowaluty i NFT, ale też kończy kurs blockchain developera, aby w przyszłości stworzyć swój własny metaverse. Chętnie pisze o swoich pasjach a jego misją jest zmotywowanie czytelników do rozszerzania swoich horyzontów.

kontakt: info@niezalezni-finansowo.pl

© 2024 Niezależni finansowo – Wszystkie prawa zastrzeżone